Lista aktiivisista käytänteistä

Nimi Tyyppi Suostumus vaaditaan
Käyttöoikeussopimus Sivuston käyttöehdot Kaikilta käyttäjiltä
Tietosuojaseloste Privacy policy Kaikilta käyttäjiltä

Yhteenveto

Olen lukenut alla olevan käyttöoikeussopimuksen ja hyväksyn sopimuksen kirjautumalla Moodle järjestelmään.

Käytänne kokonaisuudessaan

LUKEKAA HUOLELLISESTI SEURAAVAT MÄÄRÄYKSET JA EHDOT ENNEN OPPIMIYMPÄRISTÖN KÄYTTÖÄ.

TÄMÄ SOPIMUS, JOKA KOSKEE KÄYTTÄJÄN KÄYTTÖOIKEUKSIA SNELLMAN-INSTITUUTTI RY:N HALLINNOIMAN EDUGO-MOODLEN TARJOAMAAN MATERIAALIIN SEKÄ SNELLMAN-INSTITUUTIN OIKEUTTA KÄYTTÄJÄN VALMISTAMIIN AINEISTOIHIN (JÄLJEMPÄNÄ "SOPIMUS"), ON OIKEUDELLISESTI SITOVA SOPIMUS KÄYTTÄJÄN JA SNELLMAN-INSTITUUTTI RY:N VÄLILLÄ.

KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY TÄMÄN SOPIMUKSEN JA SITOUTUU NOUDATTAMAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSIÄ JA EHTOJA KIRJAUTUMALLA MOODLE-JÄRJESTELMÄÄN.

JOS KÄYTTÄJÄ EI HALUA SITOUA TÄHÄN SOPIMUKSEEN, HÄNEN TULEE OTTAA VÄLITTÖMÄSTI YHTEYTTÄ SNELLMAN-INSTITUUTTIIN ENNEN KIRJAUTUMISTAAN.

1. Käyttäjän käyttöoikeudet oppimisympäristössä olevaan/ tuotettavaan materiaaliin

1.1 Käyttöoikeuksien rajaus 

Käyttäjä saa seuraavat käyttöoikeudet aineistoon oman käyttönsä yhteydessä:

  • oikeus tallentaa aineistoa omaan käyttöönsä digitaalisessa muodossa tietokoneen muistiin, tietolevykkeelle tai muulle digitaaliselle alustalle 
  • oikeus valmistaa materiaalista paperitulosteita omaan käyttöönsä
  • oikeus valmistaa varmuuskopioita itse laatimastaan materiaalista
  • oikeus muunnella aineistoa ja oikeus yhdistellä aineistoa muuhun oppimisympäristössä olevaan materiaaliin (lähdemerkinnät oltava)
  • oikeus hyödyntää muunnelmia samalla tavoin kuin alkuperäisaineistoa (lähdemerkinnät oltava)
  • oikeus saattaa aineistoa muulla tavoin suljetulle ryhmälle (esim. ryhmätyötilanteissa)

Materiaalia ei saa hyödyntää missään muussa yhteydessä kuin oppimisympäristössä tarkoitettuun käyttöön ilman oikeudenhaltijan erikseen antamaa kirjallista suostumusta.

Tämän sopimuksen nojalla valmistettuja kopioita ei saa käyttää, levittää, esittää tai näyttää julkisesti tai muutoin saattaa yleisön saataviin missään muussa yhteydessä, ellei siitä ole erikseen sovittu oikeuksien haltijan/ haltijoiden kanssa.

Tämän sopimuksen mukainen käyttöoikeus ei ole siirrettävissä toiselle.

1.2 Moraaliset oikeudet

Käyttäjän tulee materiaalia tai sen osia käyttäessään mainita materiaalin tekijä ja muut oikeudenhaltijat hyvän tavan mukaisesti. Aineistoon sisällytettyjä oikeudenhaltijamerkintöjä ei saa poistaa.              

1.3 Tietokoneohjelmiston käyttöä koskevat määräykset 

Mikäli materiaali sisältää konekielisessä muodossa (object code) olevan tietokoneohjelmiston, seuraavat toimet eivät ole sallittuja ilman ohjelmiston oikeudenhaltijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa, paitsi siltä osin kuin pakottava lainsäädäntö sen mahdollistaa:

(a) ohjelman kääntäminen lähdekielelle tai ohjelmiston purkaminen/muuttaminen ihmiselle tulkittavaan muotoon,

(b) ohjelmiston muuttaminen, uusien versioiden tai johdannaisteosten luominen,

(c) ohjelmiston yhdistäminen muuhun ohjelmistoon,

(d) ohjelmiston alilisensiointi, vuokraus, vuokrasopimuksen tekeminen, lainaus tai ohjelmiston tai sen osan kaikenlainen jakelu joko sellaisenaan tai muutetussa muodossa, ja

(e) ohjelmiston käyttö tai kopiointi muuhun kuin tämän sopimuksen 1 kohdassa mainittuun tarkoitukseen.

2. Käyttäjän huolellisuusvelvoite 

Käyttäjä on velvollinen noudattamaan tässä sopimuksessa määrättyjä käyttöoikeuden rajoituksia. Käyttäjän tulee säilyttää saamaansa käyttäjätunnusta ja/tai salasanaa huolellisesti ja huolehtia siitä, etteivät hänen saamansa käyttäjätunnus ja/tai salasana joudu kolmannen haltuun. Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksellaan ja/tai salasanallaan tapahtuvasta aineiston käytöstä.

3. Vahingonkorvausvastuu

Käyttäjä vastaa kaikista mahdollisista vahingoista, joita Snellman-instituutille aiheutuu tämän sopimuksen vastaisesta materiaalin käytöstä.

4. Suostumus käyttäjän valmistaman aineiston käyttöön

Käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Snellman-instituutti saa oikeuden käyttää käyttäjän valmistamaa aineistoa sen toiminnon yhteydessä, johon aineisto on tarkoitettu.

Snellman-instituutti saa valmistaa aineistosta kopioita, esittää ja näyttää aineistoja kyseisen käyttötarkoituksen yhteydessä, levittää aineistoista tehtyjä tulosteita muille käyttäjille ja saattaa aineiston muiden käyttäjien saataviin tietoverkon välityksellä.

Snellman-instituutti ei saa käyttää aineistoa käyttötarkoituksen päätyttyä eikä minkään muun toiminnon yhteydessä, ellei tällaisesta käytöstä ole sovittu osapuolten välillä kirjallisesti erikseen.

5. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riidat ratkaistaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa.

Hyväksyminen

Hyväksyn tämän sopimuksen ehdot kirjautumalla Moodle-järjestelmään sisälle.    
 

Yhteenveto

 Tietosuojaseloste / EduGo                                                            lokakuu 2023 

  

Käytänne kokonaisuudessaan

 

 

1. Rekisterinpitäjä

Snellman-instituutti ry.
Viestikatu 3

706000 Kuopio

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

ma. rehtori Riikka Asikainen
044 746 2845
riikka.asikainen@snellmanedu.fi

Tietosuojavastaava:
Timo Lemmetty
044 746 2865

timo.lemmetty@snellmanedu.fi

3. Rekisterin nimi

Snellman-instituutti ry:n henkilötietojen käsittelyä koulutuksissa, markkinoinnissa ja asiakas- ja sidosryhmäsuhteissa koskeva henkilörekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteiden hoitaminen, yhteydenpito ja opintosuoritusten lakisääteinen tietojen tallennus.

Henkilötietoja käytetään organisaation viestintään, markkinointiin ja myyntiin.

5. Rekisterin tietolähteet

 

Rekisteröityä koskevat tiedot tallentuvat rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa asiakkaaksi tai asiakkaan oman organisaation kautta. Käyttäjä hyväksyy käyttöoikeussopimuksen ennen palvelun käyttämistä:

https://edugo.fi/admin/tool/policy/viewall.php

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
- nimi
- käyttäjätunnus ja salasana
- organisaatio
- maa
- paikkakunta
- sähköpostiosoite
- koulutustiedot
- tiedot rekisteröidyn käyttämistä sisällöistä, mm kirjautumisajankohdat, siirtymätiedot, suoritusmerkinnät, IP-osoite

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojen säilytysajat määräytyvät lainsäädännön perusteella asiakkuussuhteen mukaisesti.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käyttäjätiedot ovat salassa pidettäviä.

Tietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

9. Tietojen säilytys ja poisto

 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksen muodostavat Snellman-instituutin asiakasorganisaatiot, jotka ovat ostaneet EduGo:n käyttöönsä. Asiakasorganisaation vastuuhenkilöille voidaan pyynnöstä luovuttaa heidän oman organisaationsa käyttäjätietoja.

Tiedot säilytetään Mediamaisteri Oy:n palvelimella Suomessa.

Asiakasorganisaatio vastaa itse tietojen poistosta. Jos asiakkuus katkeaa, tiedot poistetaan Snellman-instituutin toimesta.