Opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaiset tavoitteet ja sisällöt:

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tuntee erilaisia ihmiskäsityksiä ja osaa eritellä ja arvioida, miten erilaiset ihmiskäsitykset ja -ihanteet johtavat erilaisiin ja joskus keskenään ristiriitaisiin vastauksiin ihmiselämän keskeisistä kysymyksistä

  • osaa pohtia oman identiteettinsä osatekijöitä sekä soveltaa erilaisia ihmiskuvallisia ja katsomuksellisia vaihtoehtoja keskeisiin omaa hyvää elämäänsä koskeviin kysymyksiin

  • ymmärtää ihmisarvon perustavan eettisen merkityksen, tuntee keskeisimmät ilmisoikeusasiakirjat ja osaa soveltaa ihmisoikeusajattelua erilaisissa yhteyksissä, kuten uskonnon- ja sanavapautta koskevissa kysymyksissä

  • tutustuu erilaisiin käsityksiin hyvästä elämästä ja osaa eritellä ja arvioida niiden taustalla olevia maailmankatsomuksellisia perusteita

  • kehittää taitojaan ilmaista identiteettiään ja elämänkatsomustaan sekä niihin liittyviä näkemyksiään ja tuntemuksiaan toisia ja yhdenvertaisuutta kunnioittaen, johdonmukaisesti ja luovasti.

Keskeiset sisällöt

  • luonnon- ja ihmistieteellisiä, sekulaareja ja uskonnollisia, filosofisia ja populaarikulttuuriin kuuluvia ihmiskäsityksiä ja -ihanteita

  • ihmisen olemassaolon peruskysymyksiä: ihmissuhteet, sukupuolisuus ja seksuaalisuus; opiskelu ja työ, vanheneminen ja kuolema

  • identiteetti, elämänvalinnat ja elämänhallinnan keinot: yksilön mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä, perimän ja ympäristön merkitys

  • ihmisarvo, ihmisen arvokkuus ja ihmisoikeudet, ihmisoikeusasiakirjoja: YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistus, Lapsen oikeuksien sopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus

  • erilaisia käsityksiä hyvästä elämästä sekä toisten ihmisten, eläinten ja ympäristön asemasta siinä

ET1 HYVÄ ELÄMÄ:Miksi elät? Millaista on hyvä elämä? Mitä kannattaa tehdä elämässään? Kurssilla nostetaan esiin isoja elämänkysymyksiä, pohditaan niitä eri kanteilta toisten ajattelijoiden avulla ja muodostetaan omaa mielipidettä.

YKSILÖ JA YHTEISÖ (ET3) -KURSSI

Miksi ihminen ei elä yksin, vaan yhteisöissä? Mitä yksilö tekee yhteisöille ja päinvastoin?

Elämänkatsomustiedon kurssi 1: Hyvä elämä

Mikä on määrännyt millainen olet? Miten "ihmisten systeemi" eli yhteiskunta ympärilläsi on järjestynyt? Miten yhteiskunta mielestäsi pitäisi järjestää? Tällä ET3-kurssilla suunnittelua, pohdintaa, tekemistä yksin ja yhdessä.

Kulttuuriperintö ja identiteetti (ET4)

Kurssilla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän elämän mittana sekä toisaalta jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Kurssilla perehdytään sekä maailman että suomalaisen nyky-yhteiskunnan monikulttuurisuuteen.

Mikä on määrännyt millainen olet? Miten "ihmisten systeemi"  eli yhteiskunta ympärilläsi on järjestynyt? Miten yhteiskunta mielestäsi pitäisi järjestää? Tällä ET3-kurssilla suunnittelua, pohdintaa, tekemistä yksin ja yhdessä. 

MAAILMANKUVA (ET2) -KURSSI

Pääset selvittämään mitä todella tiedät, miten oikeaa tietoa voi saada, mitä kaikki on ja miten olet noihin mielipiteisiin päätynyt.Näyttää kieltä