Opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaiset tavoitteet ja sisällöt:

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tuntee erilaisia ihmiskäsityksiä ja osaa eritellä ja arvioida, miten erilaiset ihmiskäsitykset ja -ihanteet johtavat erilaisiin ja joskus keskenään ristiriitaisiin vastauksiin ihmiselämän keskeisistä kysymyksistä

  • osaa pohtia oman identiteettinsä osatekijöitä sekä soveltaa erilaisia ihmiskuvallisia ja katsomuksellisia vaihtoehtoja keskeisiin omaa hyvää elämäänsä koskeviin kysymyksiin

  • ymmärtää ihmisarvon perustavan eettisen merkityksen, tuntee keskeisimmät ilmisoikeusasiakirjat ja osaa soveltaa ihmisoikeusajattelua erilaisissa yhteyksissä, kuten uskonnon- ja sanavapautta koskevissa kysymyksissä

  • tutustuu erilaisiin käsityksiin hyvästä elämästä ja osaa eritellä ja arvioida niiden taustalla olevia maailmankatsomuksellisia perusteita

  • kehittää taitojaan ilmaista identiteettiään ja elämänkatsomustaan sekä niihin liittyviä näkemyksiään ja tuntemuksiaan toisia ja yhdenvertaisuutta kunnioittaen, johdonmukaisesti ja luovasti.

Keskeiset sisällöt

  • luonnon- ja ihmistieteellisiä, sekulaareja ja uskonnollisia, filosofisia ja populaarikulttuuriin kuuluvia ihmiskäsityksiä ja -ihanteita

  • ihmisen olemassaolon peruskysymyksiä: ihmissuhteet, sukupuolisuus ja seksuaalisuus; opiskelu ja työ, vanheneminen ja kuolema

  • identiteetti, elämänvalinnat ja elämänhallinnan keinot: yksilön mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä, perimän ja ympäristön merkitys

  • ihmisarvo, ihmisen arvokkuus ja ihmisoikeudet, ihmisoikeusasiakirjoja: YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistus, Lapsen oikeuksien sopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus

  • erilaisia käsityksiä hyvästä elämästä sekä toisten ihmisten, eläinten ja ympäristön asemasta siinä

Show in polku2 : Non

ET1 HYVÄ ELÄMÄ:Miksi elät? Millaista on hyvä elämä? Mitä kannattaa tehdä elämässään? Kurssilla nostetaan esiin isoja elämänkysymyksiä, pohditaan niitä eri kanteilta toisten ajattelijoiden avulla ja muodostetaan omaa mielipidettä.

Show in polku2 : Non

YKSILÖ JA YHTEISÖ (ET3) -KURSSI

Miksi ihminen ei elä yksin, vaan yhteisöissä? Mitä yksilö tekee yhteisöille ja päinvastoin?

Show in polku2 : Non

Elämänkatsomustiedon kurssi 1: Hyvä elämä

Show in polku2 : Non
Mikä on määrännyt millainen olet? Miten "ihmisten systeemi" eli yhteiskunta ympärilläsi on järjestynyt? Miten yhteiskunta mielestäsi pitäisi järjestää? Tällä ET3-kurssilla suunnittelua, pohdintaa, tekemistä yksin ja yhdessä.
Show in polku2 : Non

Maailmankuva (ET2)

Show in polku2 : Non

Kulttuuriperintö ja identiteetti (ET4)

Kurssilla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän elämän mittana sekä toisaalta jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Kurssilla perehdytään sekä maailman että suomalaisen nyky-yhteiskunnan monikulttuurisuuteen.

Show in polku2 : Non

Mikä on määrännyt millainen olet? Miten "ihmisten systeemi"  eli yhteiskunta ympärilläsi on järjestynyt? Miten yhteiskunta mielestäsi pitäisi järjestää? Tällä ET3-kurssilla suunnittelua, pohdintaa, tekemistä yksin ja yhdessä. 

Show in polku2 : Non

MAAILMANKUVA (ET2) -KURSSI

Pääset selvittämään mitä todella tiedät, miten oikeaa tietoa voi saada, mitä kaikki on ja miten olet noihin mielipiteisiin päätynyt.Näyttää kieltä

Show in polku2 : Non