Lyriikan perusteet 5 op

Osaamistavoitteet

Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen lyriikasta lajityyppinä. Kurssilla kirjoitetaan runoja, saadaan ja annetaan palautetta, jotta lajityyppi tulisi tutuksi ja jotta opiskelija oppisi itse kirjoittamaan runoja.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, kirjallisuuden ja tekstianalyysien avulla lyriikan muotokieleen ja käsitteistöön sekä perehdytään kirjoitusharjoituksissa lyriikan kirjoittamisen osa-alueisiin kuten kuvakieleen, kielen rytmiin sekä mitallisen ja vapaamittaisen runouden ominaispiirteisiin.

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen, kirjoitusharjoitukset, runojen analysointi sekä lukupäiväkirja.

Toteutustavat

Luennot, harjoitukset, ryhmätyöskentely opettajajohtoisesti sekä vertaistuella, kirjallisuuden lukeminen. Järjestetään myös avoimena yliopisto-opetuksena Turun yliopistolla ja yhteistyöoppilaitoksissa.

Oppimateriaalit

Opettaja määrittelee kurssin alussa luettavat runoteokset / artikkelit.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit

Opettaja arvioi tunnilla ja kotitehtävinä kirjoitettuja tekstejä, opiskelijan aktiivisuutta, prosessin onnistumista koko matkalta, ei pelkän lopputuloksen näkökulmasta, sekä opiskelijan kykyä antaa ja saada palautetta. Aktiivisuus ilmenee läsnäolona, annettujen tehtävien suorittamisena sekä tuntikeskusteluun ja palautteenantoon osallistumisena.


Näytä polku2: ssa : Ei