• Yleinen tausta kurssille

  Creative Commons -lisenssi
  Lukion MU1-kurssin oppimateriaalipankki, jonka tekijä on Anneli Tarvainen, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Perustuu teokseen osoitteessa https://edugo.fi/course/view.php?id=9152.

  Musiikki ja minä (MU1) -kurssin oppikirjaton materiaalipankki on tuotettu Opetushallituksen rahoittamassa Oppikirjattomuus - säästöjä ja mahdollisuuksia -hankkeessa. Tähän Moodlen ympäristöön on koottu materiaalia eri lähteistä vinkiksi ja täydennykseksi lukion MU1-kurssille. Tämän materiaalipankin lisäksi opettajat täydentävät opetusta lisämateriaaleilla sekä monipuolisilla soitto- ja laulutehtävillä ryhmän tason ja kiinnostuksen mukaan. 

  OPH rahoittaa -logo

  OPETUSSUUNNITELMA (OPH): 

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää omat tapansa toimia musiikin alueella. Osallistumalla musiikilliseen toimintaan hän saa kokemuksia musisoinnista, syventää omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin merkityksiä elämässä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan.

  Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musi- soinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.

  MU1 MUSIIKKI JA MINÄ KURSSIKUVAUS (Edu.fi): 

  Koska kurssin oppisisällöt ovat varsin yleisluonteisia, ne mahdollistavat monenlaisia lähestymistapoja. Tärkeintä on, että musiikkia lähestytään monipuolisesti ja toiminnallisesti opiskelijoiden lähtökohdista ja kokemusmaailmasta.

  Musiikin merkityksiä voidaan käsitellä esimerkiksi keskustelemalla opiskelijoiden omasta musiikkisuhteesta tai tutustumalla eri yhteisöjen ja kulttuurien musiikkiin. Pohdinnan pohjana voi olla yhtä hyvin kuuntelunäyte tai opiskelijoiden kokemukset kuin musisointi- tai sävellystehtäväkin. Musiikkisuhteeseen kuuluvat muun muassa musiikkimaku, musiikin erilaiset käyttötavat ja käsitys itsestä musiikillisena toimijana.

  Ääniympäristön tarkastelun voi kytkeä viestintä- ja mediaosaamisen sekä aktiivisen kansalaisuuden ja yrittäjyyden aihekokonaisuuksiin. Kurssilla voidaan perehtyä esimerkiksi musiikin käyttöön mainonnan ja manipuloinnin välineenä, tutustua musiikin osuuteen mediassa, vertailla eri viestimien musiikkia sekä pohtia yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa oman paikkakunnan ja median musiikkitarjontaan.

  Käytännön musisointi voi olla lähtökohtana kaikille kurssin aihepiireille. Osa opiskelijoista saattaa kokea musisoinnin aloittamisen vaikeaksi, jos on opiskellut musiikkia viimeksi peruskoulun seitsemännellä luokalla. Siksi taitojen opiskelussa on lähdettävä perusteiden kertaamisesta. Parhaimmillaan lukion musiikin kurssi voi olla uusi mahdollisuus oppia ja innostua käytännön musisoinnista. Suuria ryhmiä voi pyrkiä aktivoimaan niitä hajauttamalla tai käyttämällä sovituksia, joissa on mahdollisimman monenlaista tekemistä: moniäänistä laulua, lyömäsoitinsovituksia jne. Opetuksen jatkuva haaste on tarjota monentasoisille opiskelijoille toisaalta riittävän helppoa, toisaalta riittävän haasteellista tekemistä. Opiskelijat voivat myös hankkia tietoa, miten musiikkia voi harrastaa ja opiskella koulun ulkopuolella.

  Musiikin kuunteleminen voi olla lähtökohta monenlaiseen oppimiseen. Kuuntelemisen taito – sekä musisointitilanteessa että muuten – on jokaisen musiikinharrastajan perustaito. Musiikki voi olla harrastus tai jopa ammatti myös monille, jotka eivät aktiivisesti laula tai soita. Oma tapa toimia musiikin alueella saattaa löytyä vaikkapa median, musiikkiteknologian tai musiikkibisneksen alalta. Tärkeä osa näidenkin alojen asiantuntemusta on musiikin kuuntelemisen taito. 

  Musiikin peruskäsitteiden opiskelussa pääpaino on niissä käsitteissä, joita opiskelija tarvitsee musisoidessaan. Tärkeämpää kuin laajan käsitteistön ulkoa oppiminen on oppia tietämään, mistä tietoa löytää sitä tarvitessaan. Internetin, median ja paikallisen kirjaston monipuoliseen musiikkitarjontaan tutustumalla voi aloittaa tiedonhankintataitojen kartuttamisen.

  ARVIOINTI:

  MU1-kurssi on pakollinen kaikille lukiolaisille ja se arvioidaan arvosanalla 4-10. Arviointi koostuu monesta osiosta, joita ovat esimerkiksi kirjallinen koe, kuunteluosio, musiikillinen osio, itsearivointi sekä tuntiaktiivisuus ja kehittyminen kurssilla. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan lähtötaso sekä se, että opiskelijan osaaminen voi ilmetä millä tahansa musiikin osa-alueella. Musiikissa arvioidaan opiskelijan musiikillista toimintaa koulussa ja erityisesti opintojakson aikana, ei hänen musikaalisuuttaan. Arvioinnin tehtävänä on tukea myönteisesti jokaisen opiskelijan musiikillisen osaamisen kehittymistä ja musiikkisuhteen syvenemistä.